Terreur bestrijding: Minister van Justitie Koen Geens

Koen Geens

Antwerpen, 31 januari 2015

FOD Justitie

tav De Heer Koen Geens, Minister van Justitie

Waterloolaan 115

1000 Brussel

Geachte Heer Geens,

Betreft: het terroriseren van het gezin Vervloesem

Alhoewel ik weinig vertrouwen heb in de Belgische Justitie en het beschamend vind dat u als minister van Justitie toelaat dat zware criminelen (waaronder kindermisbruikers) zich kunnen vrijkopen zonder dat ze zelfs maar een strafblad krijgen, verzoek ik om uw tussenkomst in de volgende kwestie.

Eind 2013 werd de toen 15-jarige kleindochter van ons bestuurslid Marcel Vervloesem met een smsje met de dood bedreigd. Er werd ook een poging gedaan om haar om te kopen.

De dader, een zekere Victor V. die in de Herentalse gemeenteraad zetelt en ondermeer bestuurslid is van de lokale politie Neteland, werd na de nodige klachten bij de Herentalse politie, nooit door de Turnhoutse justitie ondervraagd.

Kort na deze doodsbedreiging werd  het gezin van Marcel Vervloesem’s dochter met drie minderjarige kinderen, geterroriseerd door een bende die onder leiding stond van een zekere Dimitri V.  Er waren constant nachtelijke doodsbedreigingen; er werd s’nachts met brandbommetjes naar het huis gegooid waardoor de veranda bijna in brand schoot en een buurman die wilde tussenkomen, kreeg een mes op de keel gezet met de waarschuwing van zich ‘niet in deze zaak te moeien’.

Er werd door middel van een snelrijdende auto die in hoge snelheid vanuit een tegenovergestelde richting kwam en die plots van baanvak veranderde en daarbij zijn verblindende koplichten aanstak, ook een aanslag gepleegd op Vervloesem’s dochter. Een inspecteur van de politie Neteland die bevriend is met Victor V. wou geen proces-verbaal opstellen van de aanslag omdat Vervloesem’s dochter niet op het idee was gekomen om rustig de nummerplaat van de auto te noteren.

Merkwaardig in deze zaak is het feit dat Victor V. Marcel Vervloesem destijds van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde terwijl hij een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam heeft staan. Bij mijn weten, deed de Turnhoutse justitie die de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stak, geen onderzoek in deze zaak.

Wat de zaak nog vreemder maakt, is dat ook Dimitri V. Marcel Vervloesem een kleine 2 jaar geleden van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde waarvoor Vervloesem onterecht in de gevangenis werd opgesloten.

Dimitri V. die toevallig het neefje is van Victor V., ging – zoals Victor V. dat destijds heeft gedaan – met zijn verhaal over ‘sexueel misbruik’ eerst naar een journalist van de krant Het Nieuwsblad die het verhaal publiceerde waarop de Turnhoutse justitie in een Belga-berichtje mededeelde dat het de ‘feiten zeer ernstig’ nam.

Het gezinnetje werd maandenlang geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie iets met de klachten bij de politie van Herentals deed. Men gedoogde de terreur dus. Tegelijkertijd werden alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld en verdwenen de webpagina’s een na een van het internet.

Ik schreef naar oud-Premier Di Rupo, oud-minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet en oud-justitieminister A. Turtelboom omdat deze allen het zogenaamde Veiligheidscontract van de burger hadden onderschreven waarin stond dat de Belgische regering ‘haar prioriteit aan de veiligheid van de burger gaf’.

Turtelboom (Open VLD) antwoordde mij dat zij ‘gezien de scheiding der machten niet kon tussenkomen’ maar dat was onzin omdat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef had aangesteld.

Voor zover ik weet, is deze zaak nog altijd niet gerechtelijk onderzocht en ik vernam dat er zelfs bepaalde gerechtelijke stukken uit het gerechtsdossier verdwenen zouden zijn.

Mag ik u verzoeken om uw politieke verantwoordelijkheid in deze op te nemen en een ernstig onderzoek in deze zaak te bevelen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Van der Meydenstraat 12 bus 2

2140 Borgerhoout

Voorzitter vzw Werkgroep

PS. Deze brief wordt u ook per post toegestuurd. Ik zou u ook willen verzoeken om een einde te laten maken aan de problemen waarmee ik reeds een jaar te maken heb (seiningen vanuit het gerecht van Turnhout; administratieve problemen met Water Link, Federale Belastingen Sint-Gillis, NMBS, ). Op het eerste zicht hebben deze problemen niets met elkaar te maken maar de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven (en zelfs hun familieleden) worden al jarenlang op deze wijze gepest en geterroriseerd.

Justitie: geen onderzoek naar terreur

De Bolle

Ik schreef destijds de volgende brief naar Catherine De Bolle, Commissaris-generaal van de Federale Politie. Men antwoordde mij dat de procureur des Konings van Turnhout wou verifiëren of de brief wel van mij was.

Het was het gerecht van Turnhout dat de maandenlange terreur waarvan sprake in de brief, gedoogde. Vreemd genoeg werden daarbij alle blogs van de vzw Werkgoep Morkhoven afgegrendeld. Oud-justitieminister Turtelboom (Open VLD) deelde mij mede dat ‘het principe van de scheiding der machten haar verhinderde om haar politieke verantwoordelijkheid op te nemen in deze zaak’. Maar Turtelboom had uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aangesteld.

Het gerecht van Turnhout dat tenslotte een dossier opstelde rond deze zaak, heeft bij mijn weten nog geen enkel onderzoek ingesteld.

Waarschijnlijk moet deze zaak omwille van het feit dat de Justitie van Turnhout ook de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, zonder onderzoek in de doofpot gestoken worden.

Het is op die manier dat de Belgische Justitie werkt…

———

Brussel, 30.12.2013

HCP Catherine De Bolle, Commissaris-generaal Federale Politie, Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL

Geachte Mevrouw,

Betreft: Klachten Herentalse politie, Comité P, Minister Milquet

Enkele maanden geleden heb ik Minister Milquet gecontacteerd inzake een maandenlange terreurcampagne tegenover de dochter en 15-jarige kleindochter van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem.

Die terreurcampagne viel toevallig samen met de maandenlange versleuteling van de skynetblog(s) van de Werkgroep Morkhoven.

Ik vroeg Milquet om een onderzoek te laten instellen naar deze terreurcampagne omdat de klachten die terzake bij de politie van Herentals en Turnhout werden ingediend, blijkbaar niet onderzocht en behandeld werden.

Zo was er een klacht tegen de genaamde Victor V. (sp.a) die na zijn klachten tegen zijn halfbroer Marcel V., een politieke bliksemcarrière maakte terwijl hij enkel maar kan schrijven zoals hij spreekt. Victor V. zette de terreurcampagne in december vorig jaar immers in gang door een sms-je naar Marcel V’s kleindochter te sturen waarin hij haar trachtte om te kopen en met de dood bedreigde.

Dat sms-je werd uitgeprint en bij de klachten bij de politie van Herentals gevoegd.

De terreurcampagne werd vervolgens overgenomen door een zekere Dimitri V. en zijn bende. Dimitri V. is een neefje van Marcel en Victor V. die vorig jaar Marcel V. plotseling van ‘pedofilie’ beschuldigde en nadien sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel V’s kleindochter stuurde ‘omdat zij niet aan zijn kant wilde staan’. Er werden klachten ingediend bij de politie van Herentals zonder dat die klachten onderzocht werden.

De terreur duurde maanden en de bende zond daarbij voortdurend sms-jes met doodsbedreigingen. Men maakte ook gebruik van brandbommetjes en er was zelfs een regelrechte aanslag op Marcel V’s dochter.

Victor V. steunde de bende blijkbaar met haar nachtelijke observaties van het gezin Vervloesem. Hij werd op een bepaald moment met twee bendeleden in zijn auto aangetroffen die verdekt nabij het huis van het gezin Vervloesem stond opgesteld.

Daarbij werd er gebruik gemaakt van een politiescanner wat verklaart waarom de smsjes met doodsbedreigingen precies wisten te vertellen wat er in het huis van het gezin Vervloesem gebeurde.

Die politiescanner kwam waarschijnlijk van Victor V. die tijdens zijn bliksemcarrière, tot chef van het Herentalse Comité voor Veiligheid en Politie werd benoemd en die thans in het bestuur zetelt van de Herentalse politieraad (afdeling Neteland).

Minister Milquet schreef weliswaar een beleefd briefje naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters maar daar gebeurde niets mee omdat Peeters met Victor V. al jarenlang in het Herentalse sp.a bestuur zetelt en zij samen deel uitmaken van de politieraad. Het is trouwens dank zij Peeters en het sp.a-bestuur dat Victor V. het zover wist te schoppen.

Ik schreef nog een paar keren naar Milquet maar ontving geen antwoord meer.

Ik diende ook een klacht in bij het Comité P dat mij schreef dat zij de zaak zou ‘onderzoeken’. Maar van een onderzoek kwam er blijkbaar niets in huis en mijn herinneringschrijven werd niet eens beantwoord.

De zaak werd m.a.w. toegedekt.

Omdat criminaliteit en corruptie binnen ons politieapparaat onaanvaardbaar zijn, doe ik beroep op uw tussenkomst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

Kopie: Minister Milquet

Leger op straat dient ander doel dan veiligheid

De N-VA dient wetsvoorstellen in om de inzet van het leger voor taken van binnenlandse veiligheid te vergemakkelijken. Op dit ogenblik legt de wet daartoe grote beperkingen op. Zo kan op het leger onder meer beroep gedaan worden bij grote natuurrampen of andere catastrofes. Daar zijn vooral technische redenen voor. Het leger beschikt immers over zwaar transportmateriaal, noodbruggen, veldhospitalen en personeel. Er bestaat ook een afspraak tussen het leger en de politie om bij grote internationale topvergaderingen een deel van de politietaken over te nemen.

De minister van Binnenlandse Zaken kan nu reeds aan zijn collega van Defensie verzoeken om soldaten in te zetten voor het bewaken van strategische sites ‘in het belang van de nationale veiligheid’. Een dergelijk mandaat moet door de regering worden goedgekeurd en is beperkt in inhoud en tijd. Deze mandaten worden niet automatisch verlengd, op het einde van een mandaat moet opnieuw een regeringsbeslissing worden genomen.

Militairen die worden ingezet voor dergelijke bewakingsopdrachten, zijn beperkt in wat ze kunnen doen. Zij hebben immers geen politiebevoegdheden. Zo kan een soldaat geen bevelen geven aan een burger en geen aanhoudingen verrichten (de Militaire Politie kan militairen aanhouden voor zaken die verband houden met hun militaire taken).

Zoals bomspotters op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel al ondervonden, kunnen militairen personen die illegaal een militaire basis betreden ‘van hun vrijheid beroven’ (maar niet ‘aanhouden’), in afwachting van hun snelle aanhouding door de politie. Die moet door de militaire autoriteiten immers onmiddellijk worden verwittigd. De betrokken personen mogen ook niet verhoord worden door militairen. Militairen (bijvoorbeeld bewakers van een basis) mogen hun wapens alleen gebruiken voor wettige zelfverdediging.

In de jaren 1980 stond de regering-Martens toe dat het leger bewakingsopdrachten op zich nam – in samenwerking met de politie – in de strijd tegen de Cellules Communistes Combattantes (CCC). Deze organisatie had meerdere aanslagen gepleegd tegen militaire installaties in België, waaronder brandstofpijplijnen en communicatie-installaties. Bij een van die aanslagen kwamen twee Brusselse brandweermannen om. Nadat de CCC werd opgedoekt werden deze taken onmiddellijk beëindigd.

Onbeperkte mandaten

De voorstellen van de N-VA komen erop neer dat de huidige beperkingen voor inzet van het leger in het binnenland worden afgeschaft. Het zou dan moeten kunnen zonder een specifieke regeringsbeslissing voor elke operatie, zonder beperkend mandaat en onbeperkt in de tijd.

Toen het leger werd ingezet in de jaren 1980 tegen de CCC, bleek de publieke opinie echter zeer negatief te staan tegenover de inzet van het leger. De burgerbevolking beschouwde gewapende soldaten in de straat blijkbaar niet als een garantie van maar als een gevaar voor hun veiligheid. Er bestaan echter geen duidelijke opiniepeilingen over.

Naast wettelijke bezwaren zijn er ook heel wat technische bezwaren tegen de inzet van soldaten voor interne veiligheid. Soldaten krijgen een zeer specifieke opleiding, zij moeten voorbereid zijn op de confrontatie met andere gewapende partijen (legers, opstandelingen, guerrilla). Het materiaal waarmee ze hun taken vervullen, is bovendien niet geschikt voor inzet tussen de burgerbevolking van het eigen land. Het leger kan de proportionaliteit van gewapende reactie niet garanderen, het is de spreekwoordelijke hamer om een vlieg op het raam dood te slaan.

Men mag de inzet van het leger in eigen land ook niet vergelijken met de inzet van militairen voor vredesmissies in conflictgebieden. In het kader van VN-missies heeft het Belgisch leger al bewakingsopdrachten uitgevoerd in andere landen, waarbij patrouilles ingezet werden in de straten, in wijken, op markten. Zij zijn daar echter aanwezig met een internationaal mandaat, al dan niet met toestemming van het land waar ze aanwezig zijn. Maar de burgers die ze daar beschermen, zijn hun landgenoten niet. Ze kunnen er dikwijls ook niet direct mee communiceren, tenzij via tolken. De perceptie van hun taak en de strategisch en tactische aanpak is ook heel anders dan wanneer soldaten zouden worden ingezet in eigen land tussen eigen landgenoten.

Meest Belgische der Belgische instellingen

Het is ironisch dat net de N-VA een beroep wil doen op het meest Belgische der Belgische instellingen, het nationale leger. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) heeft zware besparingen aangekondigd. Hoe dat zal worden verzoend met deze nieuwe taken, is maar de vraag.

In december 2014 was Vandeput nog “gematigd positief” over het idee, maar vreesde hij toch dat “de mensen niet klaar zijn voor gewapende militairen in het straatbeeld”. Wat er dan moet gebeuren om de mensen wel ‘klaar’ te maken voor soldaten op straat, zei de minister er niet bij. De recente gebeurtenissen in Parijs en Verviers zouden wel eens het ultieme argument kunnen worden.

Geen duurzame oplossing

De mening van de legertop en van de politie is onbekend. Men houdt er de lippen stijf op elkaar. De betrokken vakbonden zijn in ieder geval tegen. ACV-Defensie, ACOD-Defensie, ACOD-Politie, het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV) en de afdeling Politie van het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt (VSOA) zien in de inzet van het leger geen oplossing.

“Ik stel me de vraag of het verantwoord is om in een rechtstaat het leger in te zetten voor politietaken. Dat lijkt me vooral een maatregel om het personeelstekort bij de politie te verdoezelen”, aldus Eric Picqueur (ACOD-Politie). Gert Cockx (NSPV) noemt de inzet van het leger geen duurzame oplossing. “In de jaren tachtig werden ook al gemengde ploegen van leger en politie op straat gestuurd. Dat kan tijdelijk de politiecapaciteit verhogen, maar is geen duurzame oplossing.” Dit zijn voornamelijk technische bezwaren.

Fundamentele oorzaken genegeerd

Het fundamentele probleem met de inzet van het leger voor binnenlandse veiligheid zit veel dieper. Het geeft slechts de kortstondige indruk dat men eindelijk iets doet, terwijl het aan de grond van de zaak niets verandert. Het toont de onmacht van het politiek bestel om oorzaken van de onvrede te erkennen of aan te pakken

Er zit ook een bittere ironie achter een dergelijke aanpak. Het Belgisch leger heeft immers deelgenomen aan militaire operaties in een aantal islamitische landen. Nu zal datzelfde leger dus worden ingezet tegen de ‘blowback‘ van deze deelname. De deelname aan de invasie van Afghanistan werd nochtans specifiek verantwoord met het argument dat dit onze veiligheid zou garanderen.

Garanderen van de binnenlandse orde behoort niet tot de traditionele historische doctrine van het Belgisch leger. Het past niet in de denkwereld van deze instelling. Toch zal de legerleiding zich nooit openlijk uitspreken tegen een politiek bevel om in het land zelf op straat te komen. Gehoorzaamheid aan het grondwettelijk gezag behoort immers eveneens tot die militaire doctrine.

Geen nieuwigheid

De inzet van militairen voor de binnenlandse veiligheid is zeker geen nieuwigheid. Vanaf de vroege jaren 1960 was de ‘national security state‘ in Latijns-Amerika zelfs de voornaamste bestaansreden van de legers daar. De geschiedenis van dit continent is duidelijk genoeg over waar dit toe kan leiden. België en de westelijke EU-lidstaten hebben een andere militaire traditie dan Latijns-Amerika, maar met dit soort maatregelen wordt het pad wel geëffend in die richting.

Inzetten van het leger voor binnenlandse veiligheid zal de veiligheid niet verbeteren, integendeel. Dit pakt ook de fundamentele oorzaken niet aan. In een commentaar op de gebeurtenissen in Verviers van 15 januari 2014 meldt France24 dat de Belgische Syrië-rebellen gedreven worden door wanhoop. Zij voelen zich compleet gemarginaliseerd, miskend, vernederd in dit land. Dit zijn de problemen waarvan de N-VA het bestaan ontkent en die zij door hun beleid zullen verergeren.

De ijver van de N-VA om het leger – het ultieme nationale symbool van België – in te zetten, toont aan hoe ver deze partij wil gaan om haar ideologie aan de bevolking op te leggen.

16.1.2015

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/16/leger-op-straat-dient-ander-doel-dan-veiligheid

België: inzet van militairen

Geens

De inzet van het leger om gevoelige plaatsen in ons land te beveiligen, is slechts een tijdelijke maatregel. Dat beklemtoonde minister van Justitie Koen Geens in ‘De zevende dag’. Hij stelde dat het leger hoogstens een maand inzetbaar is.

Onder andere in de Joodse buurt in Antwerpen en de omgeving van het Joods Museum in Brussel zijn sinds gisteren gewapende militairen ingezet. Dat gebeurde naar aanleiding van de terreurdreiging in ons land. Ook ambassades en instellingen van de Belgische regering worden militair beschermd.

Het verhoogde veiligheidsniveau zal na een week al herbekeken worden, zo zei Geens. De inzet van het leger is volgens hem maximaal een maand mogelijk.

Ook Gwendolyn Rutten reageerde in ‘De zevende dag’ op de maatregel. “Wat nooit een oplossing kan zijn, is dat we het leger door onze straten laten patrouilleren. België is Kaboel niet”, zei ze.

Geen militairen in Gent

De Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a) zegt dat het inzetten van militairen in het Gentse straatbeeld geen optie is. “In een moderne democratie zoals de onze, komen militairen alleen in een oorlogssituatie op straat, en daar zijn we nog ver van verwijderd, ” zegt hij daarover.

Termont zegt dat de lokale politie de situatie momenteel zelf aankan. “De korpschef zegt dat er manschappen genoeg zijn en die leveren ook fantastisch werk”, klinkt het verder.

Deze voormiddag vond in Gent de jaarlijkse nieuwjaarsdrink plaats. Aan de verschillende toegangen tot het Emile Braunplein was de lokale politie opvallend aanwezig, met meer manschappen, in kogelvrije vest en met dienstwapens.

Bron: Belga

De flauwe grappen van Charlie Hebdo

charlie belachelijk

De laatste tweet van het aangevallen Franse magazine was kenmerkend voor de humor van Charlie Hebdo. Bij de tweet was een afbeelding bijgevoegd van Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van IS. Hij wenst op de plaat ‘iedereen veel gezondheid toe in het nieuwe jaar’.

De tweet lijkt verstuurd te zijn vlak voordat de redactie werd getroffen door een aanslag.

Het zeer zeker niet de eerste keer dat het blad grappen maakt over de moslimterroristen en de islam. In 2006 publiceerde Charlie Hebdo opnieuw fel omstreden spotprenten van de profeet Mohammed die eerder in de Deense Jyllands-Posten waren verschenen. In 2011 bracht het blad een omstreden special uit onder de naam Charia Hebdo. De profeet Mohammed speelde daarbij de hoofdredacteur. Dezelfde maand werd het hoofdkantoor van het magazine bestookt met brandbommen en de website gehackt. In 2012 publiceerde Charlie Hebdo opnieuw spotprenten van de profeet Mohammed, sommige met een naakte profeet. In de Islam is het afbeelden van de profeet niet toegestaan en veel moslims zijn fel gekant tegen het blad.

http://www.spitsnieuws.nl/buitenland/2015/01/laatste-tweet-charlie-hebdo-maakte-is-belachelijk